הכללים למשיכת תגמולים פטורים ממס

בתהליך התכנון הפיננסי, בדגש על תכנון הפרישה ,וכמובן בעת ייעוץ לפרישה לפנסיה ,חשוב להכיר את המקרים שבהם ניתן למשוך את התגמולים שנצברו בפטור ממס. שימוש מושכל ונכון בכללים אלה, רצוי בסיועו של מתכנן פרישה הבקיא בחוקי המס, או מתכנן פיננסי CFP , עשוי לחסוך סכומים משמעותיים בבואנו למשוך את אותם כספים ,כחלק מהתכנון הפיננסי.


משיכת תגמולים שלא כדין – המיסוי יעמוד על 35% או שיעור מס שולי –הגבוה מבניהם.

כאשר :

 1. במידה וזאת הכנסתו היחידה של הנישום בשנת המס הרלוונטית ,יינתנו נקודות זיכוי בגין הכנסה זאת.

 2. לא יתאפשר לנישום לקזז הוצאות, פטורים ,קיזוזי הפסדים וזיכויים מהכנסה זו.


תגמולים פטורים ממס


משיכת התגמולים בפטור ממס

 1. הכנסות נמוכות –בני הזוג מרווחים שניהם הכנסות נמוכות משכר המינימום .במקרה כזה יקבלו השלמה עד שכר המינימום לתקופה של 3 חודשים ובמידה ויש לבני הזוג ילדים ,הרי יקבלו עד כפל שכר המינימום (כול סוגי ההכנסות כולל הכנסות פטורות).המשיכה תיעשה ישירות מול הקופה .

 2. הוצאות רפואיות –למעט הוצאות לטיפולי שיניים ,מדובר בהוצאות לו או לקרובו (כאשר הגדרת קרוב כוללת בן זוג , הורה, הורי הורה ,צאצא, צאצאי בן הזוג ,ובן הזוג של כל אחד מאלה). ניתן להשתמש בסעיף זה רק כאשר ההוצאות הרפואיות חריגות ועולות על מחצית ההכנסות שלו ,של קרובו ,של קרובו לטובתו נשא הנישום בהוצאות הרפואיות. הסכום שתשלם קופת הגמל לא יעלה כמובן על סכום ההוצאות הרפואיות.

 3. נכות קבועה של 75% לפחות-נכות שלו או של קרובו (כאשר הגדרת קרוב כוללת בן זוג , הורה, הורי הורה ,צאצא, צאצאי בן הזוג ,ובן הזוג של כל אחד מאלה) .התנאי הוא כי פתיחת קופת הגמל התבצעה לאחר אירוע הנכות.

 4. בפטירה – פטור ממס במידה ומדובר בתגמולים בקופה לא משלמת לקצבה מזכה ,ובאם מדובר בקצבה מוכרת ,רק במידה והחוסך נפטר לפני גיל 75.


במעמד שכיר בתוכנית פנסיה ,משיכה עד 31/12/1999:

 1. גיל 60 ,אם פרש מהעבודה או צמצם את עבודתו בשיעור של לפחות 50%.

 2. כעבור שישה חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם לאחר עזיבת העבודה לא התחיל לעבוד במקום עבודה אחר.

 3. כעבור שישה חודשים ממועד עזיבת העבודה ,אם החל להיות עצמאי.

 4. כעבור 13 חודשים אם החל לעבוד במקום אחר שבו לא מפרישים לו לפנסיה .


במעמד עצמאי בתוכנית הונית


עד 31/12/2005 – 15 שנות ותק לפחות.

עד 31/12/2007 –גיל 60 ובתנאי שעברו 5 שנים לפחות מיום ההפקדה הראשונה.


במעמד עצמאי בתוכנית פנסיה ,כללי משיכה עד 31/12/2000 :

 1. 15 שנות ותק בקופה

 2. גיל 60 ובתוספת ותק של לפחות 5 שנים מיום ההפקדה הראשונה.


(נכתב ע"י יוסי טחן רו"ח ומתכנן פיננסי CFP)