פנסיה תקציבית לבעל שליטה

מה פנסיה תקציבית ?

פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת לעובד מתוך התקציב השנתי של הגוף המשלם. בשונה מהפנסיה הצוברת ,ההפרשות הפנסיות נעשות אך ורק על ידי המעביד ולא על ידי העובד ,כאשר בפועל בדרך כלל ,אין הפרשות כלל ויש רק התחייבות של הגוף המשלם (המעביד),כלומר כל שנה הגוף המתקצב חייב להביא לידי ביטוי חשבונאי ותקציבי את עלויות הפנסיה התקציבית. בישראל ,הפנסיה התקציבית הייתה נהוגה בשירות הציבורי בעיקר בשירות המדינה ,אבל גם בגופים כמו חברת חשמל ומקורות. בשנת 2001 הופסקה הפנסיה התקציבית בשירות המדינה וגם בצה"ל הופסקה בשנת 2004 הפנסיה התקציבית. היה מעבר לפנסיה הצוברת שבה החוסך צובר סוג של חסכון שמיועד לתשלום בעת היציאה לגמלאות ולא נושא אופי של התחייבות ,כמו בפנסיה התקציבית.


פנסיה תקציבית לבעל שליטה

לאורך השנים בעלי שליטה לא דאגו תמיד לעתידם הפנסיוני או שההפרשות הפנסיוניות היו נמוכות ( בדרך כלל עד גובה ההוצאה המוכרת) כאשר המשמעות לפורש כזה הייתה ירידה משמעותית מאוד בהכנסה .משנת 2012 ,בעקבות תיקון 190 ,התקרות המוכרות לבעלי השליטה גדלו משמעותית (פיצויים ותגמולים) ,אולם עדיין הצבירה בכל אותם קופות נמוכות ,בוודאי ביחס לשכר ערב הפרישה.

בעל שליטה ,כאמור, הוא מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לפחות 10% מהון המניות של החברה או ב-10% מזכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם לסעיף 9(32) לפקודה וכחלק מתיקון 190 מס הכנסה התיר לבעלי שליטה לקבל פנסיה תקציבית מהחברה בה הוא עבד למרות שלא היו הפרשות בפועל ,וניתן לומר כי בעלי שליטה הינם היום מיחידי הסגולה הבודדים שיכולים לקבל פנסיה תקציבית. ניתן לקבל ייעוץ פרישה לפנסיה על ידי מתכנן פרישה ולייצר מנגנון של קבלת פנסיה תקציבית לבעל השליטה.

בעלי שליטה יכולים לקבל פנסיה תקציבית בשיעור של 1.5% לשנה על השכר שקיבלו במהלך השנים וכל זאת צמוד למדד וזאת בהתאם לשכר בטופסי 106 לאורך השנים( שכר ברוטו ,סעיף 158 וכולל החזרי הוצאות וזקיפות לשכר). קבלת פנסיה תקציבית כזאת מחיבת בדיקת כלל טפסי 106 לאורך השנים (לפחות לשבע השנים האחרונות כבסיס וניתן לקבל משכורות אחורה משע"מ), ויש צורך בהסכם בין בעל השליטה בחברה לחברה אשר במסגרתו ניתן לקבל גם פנסיית שארים עד גובה הפנסיה התקציבית, (הפטורה ממס עד התקרה שנקבעה ע"י מס הכנסה).

יש לצרף פרוטוקול של החברה המאשרת את ההסכם וכמובן לבסוף לקבל אישור של פקיד שומה.

קבלת פנסיה תקציבית מחיבת פרישה מלאה של בעל השליטה ,אם כי ניתן להישאר בעל מניות בחברה ולמשוך דיווידנדים. בדרך כלל לתקנות מס הכנסה יש הוראות ביצוע ,במקרה זה אין למס הכנסה הוראות ביצוע ולכן זה כפוף לביקורת של רכז החוליה בפקיד השומה.

חשוב לציין ,דין הקצבה הוא בהתאם לסעיף 9(א) , כלומר ,יש פטור ממס בהתאם לאחוזים שנקבעו מתקרת הקצבה המזכה ( בשנים 2020-2024 הפטור עומד על עד 52 אחוז מהתקרה המזכה ,כלומר 4,399 ₪ לחודש).חשוב לומר בהקשר זה כי משיכת פיצויים פטורים פוגעת בפטור ממס ומפחיתה את תקרת ההון הפטור.

ככלל ,אם ניתן ,רצוי לנצל קודם כל את הפנסיה ממקורות אחרים .הפנסיה התקציבית לא נחשבת כקצבה מזערית .המשמעות ככלל לא ניתן להוון חלק ממנה מתוך ראיה שאין ודאות לקיום החברה לטווח ארוך ולכן מס הכנסה לא מאפשר היוונים. .במידה ומדובר בחברה משפחתית שיש לה בן ממשיך ,או יש לה הכנסות מנכסים פאסיביים ,או שבקופתה נצברו סכומים גבוהים ומדובר על חליף דיווידנדים ,הרי פנסיה תקציבית לבעלי שליטה יכולה בהחלט להתאים.

ניתן לקבל פנסיה כזאת גם לפני גיל פרישה ,כאשר חישוב החוב האקטוארי צריך להיות מוצג במאזן החברה (מהוון ) כאשר כל שנה ההיוון המוצג במאזן יפחת. יש לוודא כי קיים חישוב כזה עד גיל 90 . לעיתים מס הכנסה יכול לאשר משיכה כוללת של ההיוון שהיא למעשה חלק מההון הפטור ואת היתרה לפרוס קדימה ואז לחסוך במס. יש לבצע את המהלך עד שנתיים מיום הפרישה והפנסיה התקציבית לא תפגע כמובן בקבלת פיצויי פיטורין לבעל השליטה שפרש, אם כי משיכת פיצויים פטורים מפחיתה את תקרת ההון הפטורה ולפיכך סכום הקצבה הפטורה עלול להיפגע כתוצאה מקבלת פיצויים(כמו כל קבלת פיצויים) .מדובר בקצבה מזכה הצמודה קדימה למדד(כמו פנסיה ותיקה)

דוגמא : בעל שליטה שקיבל שכר של 35,000 ₪ בממוצע לחודש שפרש לאחר 30 שנות עבודה ,יוכל לקבל פנסיה תקציבית של 15,750 ₪ ,כאשר, 4,399 ₪ מתוכם יהיו פטורים ממס לפורש(שנת 2021).

לסיכומו של דבר ,מדובר במנגנון תשלום של פנסיה תקציבית לבעל השליטה שמומלץ לבנות אותה ביחד עם מתכנן פרישה או מתכנן פיננסי CFP הבקי בחוקי המס ,המוכר על ידי מס הכנסה ,המאפשר המשך של קבלת שכר כפנסיה תקציבית ,אבל ההגדרה של התשלום כקצבה גוררת אחריה הטבות מס ,כאשר התשלום עצמו מוכר לחברה כהוצאה.


(נכתב ע"י יוסי טחן רו"ח ומתכנן פיננסי CFP)