Business Meeting

הגשת דוח שנתי לשכירים ולעוסקים פטורים

כחלק מהשירות המשלים לפורשים נגיש דוח שנתי. יש לזכור כי מעל תקרה מסוימת יש חובת דיווח שנתי למס הכנסה, כמו גם בעת החלטה על פריסת המס קדימה.