Lecture

הרצאה פיננסית מעשירה

על מגוון נושאים פיננסים (תכנון פיננסי, פרישה, הטבות מס, השקעות, הטיות כלכליות, משכנתאות, ביטוחים ועוד) למשך כשעה וחצי או לפרק זמן ארוך יותר ובו נבין כי המשפחה היא עסק לכל דבר, יש לה הכנסות, הוצאות, התחייבויות והשקעות. הרצאה כזאת מותאמת לקהל אשר מזמין את ההרצאה, מעשירה את הקהל ופותחת צוהר למידע פיננסי תוך התמקדות בחשיבות התכנון הפיננסי ההוליסטי להגשמת יעדים כלכליים למשפחה.