מה בין קצבה מוכרת לקצבה מזכה

מהי קצבה ?

קצבה מוגדרת כתשלום קבוע ,המשולם חודש בחודשו .הגוף המשלם יכול שיהיה גוף פנסיוני כגון בטוח מנהלים וקרן פנסיה וגופים ממשלתיים (כאשר מדובר בפנסיה תקציבית).

קצבה

מהי קצבה מזכה?

היא קצבה שמשולמת החייבת במס בהתאם למדרגות המס .בניגוד לדעה שרווחת בחלק מהציבור הקצבה חייבת במס, כמו מקורות הכנסה אחרים כגון עסק(סעיף 2.1 לפקודה) ,עבודה (סעיף 2.2 לפקודה) .קצבה חייבת מתוקף סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה.

את הקצבה המזכה ניתן לקבל החל מגיל 60 וניתן לקבל ממנה פטור חלקי או מלא בהתאם לנוסחת השילוב החדשה .הפטור על הקצבאות ניתן רק החל מגיל פרישה והוא מוגבל מוגבל בשיעור של 52% נכון לשנת 2021 והוא מתוך תקרה של קצבה מזכה בסך 8,460 ₪( 4,399₪).בשנת 2025 והילך הפטור אמור לגדול לשיעור של 67% מהתקרה של הקצבה המזכה.


מהי קצבה מוכרת?

קצבה שהינה חלק מהפנסיה, הפטורה ממס .מדובר בכספים שבמועד ההפקדה לא קבלנו עליהם הטבת מס או שהמס שולם עליהם בטרם ההפקדה ולכן במועד קבלת הקצבה ומגיל 60 ,הכספים הללו יהיו פטורים לחלוטין ממס ולא יכנסו לנוסחת השילוב החדשה ,כלומר הקצבה המוכרת תתוסף כהכנסה פטורה ממס ,על ההכנסות הפטורות במסגרת נוסחת השילוב.


המקורות שמהם ניתן לקבל קצבה מוכרת

1. הפקדות של המעסיק לפיצויים שמעל התקרה נקבעה (34,900 ₪ לשנת 2021 ₪).המס על הפקדות אלו שולם כבר על ידי העובד במועד ההפקדה.

2. הפקדות המעסיק שמעל פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (26,378 ₪ לשנת 2021).כול הפקדה שמעבר ל-7.5% מסכום זה העולה על 1,978 ₪ העובד מחויב במועד ההפקדה לקופה במס ולכן הפנסיה שמקורה בהפקדות אלה פטורה ממס.

3. הפקדה של העובד שמעבר לשכר הממוצע במשק. הפקדות שעולות על סכום של 738 ₪ (נכון לשנת 2021).

4. פיצויים ששלמו עליהם מס -פיצויים שבמועד ההתחשבנות שולם המס יהפכו לקצבה מוכרת בעת תשלום הקצבה.

5. קופת גמל להשקעה – התקרה להפקדה בקופת גמל להשקעה עומדת על ש"ח 70,913(נכון לשנת 2021).החל מגיל 60 ניתן להעביר את הכספים לקופת פנסיה ולקבל קצבה מוכרת הפטורה ממס.

6. הפקדות לא במעמד שכיר (היינו ,הפקדות כעצמאי) שלא נתנו עליהם הטבות מס .ההפקדות יכולות לכלול הפקדה בקופת גמל לעצמאיים שלא ניתן בגינה ניכוי או זיכוי ,או הפקדות שמעבר ל-35,000 ₪ לפי סעיף 190 לקופות שאינן משלמות לקצבה .

7. קופות גמל שהועברו בירושה – במידה שהכספים יועברו לחשבון חדש של היורשים הם יהיו פטורים ממס במידה ויופקדו כקצבה מוכרת ,או ישולם עליהם מס בשיעור 25% רק על הרווחים החדשים במידה ותהיה משיכה. במידה והכספים הללו עומדים בתיקון 190 והנפטר עבר את גיל 75 ,יהיה חיוב במס של 15%.


מדוע בכול זאת יש קושי לקבל קצבה מוכרת ?

בעת קבלת הפנסיה עלינו להוכיח כי אכן מדובר בכספים שמקורם בתנאים שצוינו המאפשרים קבלת קצבה מוכרת. לעיתים ,ניתן להוכיח בנקל כי מדובר אכן במקורות המאפשרים קבלת קצבה מוכרת (למשל קופת גמל שנפתחה כקופת גמל להשקעה) ,אבל הפקדות של המעסיק שמעבר לתקרה שנקבעה או הפקדה של העובד שמעבר לשכר הממוצע במשק ,למשל, קשים ולעיתים אף בלתי ניתנים להוכחה .

החל משנת 2012 מחויבים הגופים המוסדיים בהפרדה בין כספים שייעודם קצבה מזכה לכספים שייעודם קצבה מוכרת. אולם לעיתים יש צורך באיסוף תלושי 106 במשך עשרות שנים ,פירוט התשלומים ששולמו לאחר 1.1.2000 ועוד. חובת ההוכחה הינה על הפורש ולכן בפועל ,רבים מוותרים על ההטבה ומשלמים מס על הקצבה כאילו הייתה קצבה מזכה ולא פטורה.

בהקשר זה, חשוב לציין כי עד שנת 2011(2000-2011) ובאופן תמוה ,ניתן היה לקבל קצבה מוכרת או קצבה מזכה הגבוה ביניהם ,כלומר הפטור הוא תחליפי .בנוסף, הפטור לקצבה מוכרת היה מושפע ממשיכת מענקים פטורים .רק החל משנת 2012 ,הפטור לקצבה מוכרת איננו מתקזז מול הפטור לקצבה מזכה .יש לציין כי הפטור לקצבה מוכרת איננו מושפע בשום אופן עקב משיכת מענקים פטורים(כפי שהיה למעשה ערב תיקון 190).פורש שהגיע לגיל 60 או פרש בפועל מסיבה של נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, זכאי גם הוא לקבל קצבה מוכרת.

המשמעות -ברוב המקרים(להוציא צבירות בסכומים גבוהים ) ,הפטור על קצבה מוכרת עד שנת 2011 ,הולך למעשה לאיבוד, היות שהפטור על קצבה מזכה גבוה יותר.

עד שנת 2011,על מנת לקבל את הקצבה המוכרת ,היה צורך באישור של מס הכנסה ומשנת 2012 ,הגופים מחשבים את הפטור ,לאחר חישוב שנשלח לאותם גופים על ידי המתכנן הפרישה ובהסתמך על תלושי 106 של הפורש ,על אותם שנים שיש לגביהם בקשה לקבלת קצבה מוכרת.

חשוב לציין, במידה והפנסיה הצפויה איננה עולה על 10,000 ₪ וקבלתם את מלוא הטבות המס על קצבה מזכה(כלומר לא היוונתם את הכספים הפנסיונים) ,אין למעשה כול משמעות בהבחנה בין קצבה מזכה לקצבה פטורה ,בשני המקרים לא ישולם מס.


מה קורה כאשר החוסך מפקיד כספים במספר קופות באותה שנת מס ובהעברה בין קופות ?

במקרה כזה ,כל חברה אמורה לבצע רישום והבחנה בין הפקדה לקופה מזכה להפקדה לקופה מוכרת. יש לשים לב כי סכומי ההפקדה נרשמים בצורה נאותה ואף לדרוש כי הקופה שבה החוסך מבקש להפקיד קצבה מזכה תוציא מכתב ,שהחוסך יפנה את אותו מסמך לחברות האחרות שבהם הוא מפקיד ,על מנת שהם ייחסו את ההפקדות לאותם קופות כקצבה מוכרת.

זכותו של החוסך להעביר הפקדות מקופה לקופה ,אולם חשוב מאוד לוודא כי ההבחנה בין הקצבה מוכרת למזכה נרשמה גם בקופה המועברת ,שכן ישנם מקרים שבהם הקופות לא שמרו על ההבחנה ובעת מעבר בין קופות והפקדה לקצבה מוכרת נרשמה אצל החברה הקולטת כהפקדה לקופה מזכה ,ובכך כמובן ייגרם לחוסך נזק מיסויי.


האם ניתן והאם יש הגיון להעביר כספים מקופה מוכרת לקופה מזכה ?

העברת כספים פטורים (כקצבה מוכרת) לקצבה מזכה ,על פניו מדובר בהעברה בלתי סבירה ,שכן מדובר בהעברת כספים פטורים לחייבים .אבל ,בתכנון נכון כחלק מההעברה הבין דורית של המתכנן הפיננסי ,בכל זאת ייתכנו מקרים שבהם נעביר כספים מקופה מוכרת לקופה מזכה (ברור שהפוך זה בלתי אפשרי בכל מקרה).

בתיקון 190 נקבע כי במקרה שהחוסך נפטר מעל גיל 75 ,הכספים בקצבה המוכרת יהיו חייבים במס רווח הון בשיעור של 15% נומינלי. כאמור , תכנון מס נכון והעברת הכספים לקצבה מזכה בגיל 75 תבטיח כי הכספים למוטבים יהיו פטורים ממס !.ייעוץ מס בפרישה על ידי מתכנן פרישה עשוי לחסוך לפורש סכומים משמעותיים, תוך שימוש נכון בקופות מוכרות ובקופות מזכות.

נניח למשל שיש קרן פנסיה שהיא קצבה מזכה ויש קופת גמל שהיא קצבה מוכרת המיועדת להורשה, ניתן להעביר את יתרת הקופה המוכרת בקופת גמל למזכה ואת קרן הפנסיה להפוך מקצבה מזכה למוכרת. מדובר בהעברה והחלפה שכל ייעודה להפוך את קרן הפנסיה למוכרת במקרה שלאותה קרן יש מקדמים טובים ואז יש לנו אינטרס להפוך את הקופה לקופה מוכרת ,במקום קופת הגמל. כלומר ,הפנסיה בחיינו תהיה פטורה (קצבה מוכרת) וקופת הגמל תהיה פטורה ממס גם ליורשים(כקצבה מזכה)!


(נכתב ע"י יוסי טחן רו"ח ומתכנן פיננסי CFP)