Vault

פנסיה תקציבית לבעל  שליטה

בניית מנגנון של בניית פנסיה תקציבית לבעל השליטה.

בעל השליטה שפרש ימשיך לקבל שכר כפנסיה תקציבית, אבל ההגדרה של התשלום כקצבה גוררת אחריה הטבות מס, כאשר התשלום עצמו מוכר לחברה כהוצאה, ניתן כמובן גם לשלב בין קצבה פטורה ופיצויים פטורים. השירות כולל בניית הסכם מול החברה, תכנון אקטוארי לבעל השליטה אשר משוקף במאזן החברה, פרוטוקול, וכמובן אישור פקיד השומה בסיום התהליך.