Golden Gate Bridge

תכנון פרישה ממוקד

פרישה זה אירוע שצריך להתכונן אליו. זהו אירוע הדורש שינוי מנטלי ופיננסי כאחד ובמקרים רבים גוזר מעבר משלב צבירת הנכסים לצריכת הנכסים וקבלת החלטות משמעותיות בהקשר של העברה הבין דורית.

מה תהייה ההכנסה הצפויה לנו והאם היא תספיק?

הייעוץ מתאים לשכירים ועצמאים כאחד(התייחסות מיוחדת ובעלת ערך לבעלי שליטה).תכנון מס בפרישה יאפשר לכם להשיא את הטבות המס בפרישה ,תוך התחשבות והתמקדות ברצונות האישיים שלכם, תוך שילוב מתאים בין היוון (משיכה הונית) לבין קבלת קצבה מוכרת וקצבה מזכה.

מה זה כולל ?

  1. ניתוח תיק הנכסים הפנסיונים, הצגת אפשרויות משיכת הכספים ומסלולי פרישה (כולל השימוש במקורות של היוון או קצבה).

  2. תכנון מס בפרישה - ניצול מס אופטימלי בהתאם לתיקון 190 לפקודה וסעיפים אחרים. טיפול בקצבאות מוכרות אשר פטורות ממס, קצבאות מזכות אשר חיבות במס, היוון קצבאות, פטור בגין מענקי פיצויים, מענקים אחרים (ימי מחלה והסתגלות בעיקר לעובדי המדינה), פריסת מס על פי הנתונים האישיים.

  3. טיפול מול רשויות המס - מילוי הגשת מסמכים עבור הלקוח למס הכנסה.

  4. בטוחים וסיכונים - האם אנו מוגנים בפני קטסטרופות כלכליות.

  5. העברה בין דורית - ייעוץ, הכוונה וליווי.